سه شنبه , ۵ اسفند ۱۳۹۹

محاسبه هزینه ارسال بار به خارج از کشور

محاسبه هزینه ارسال بار به خارج از کشور چگونه محاسبه می شود؟

محاسبه هزینه ارسال بار به خارج از کشور یکی از سوالاتی است که افرادی که فریت می کنند از شرکت های فریت بار می پرسند.دربحث فریت به این عنوان برمیخوریم که آیا بار حجمی است یا خیر؟در صنعت حمل هوایی برای محاسبه قیمت حمل عالاوه بر وزن حقیقی بار که با ترازو یا باسکول اندازه گیری میشود حجم بار نیز مورد نظر قرار میگیرد زیرا با توجه به محدودیت فضای حمل بار هواپیما بارهایی که سنگین بوده و درعین حال فضای کمتری از محوطه حمل بار هواپیما را اشغال کنند برای شرکت های حمل بار به صرفه تر میباشند.

از این رو شرکت های هوایی فرمولی را بکار میگیرند که بر اساس آن هر یک متر مکعب بار باید  حداقل ۱۶۷ کیلو وزن داشته باشد در غیر اینصورت شرکت ها وزن محاسبه شده از طریق اندازه گیری حجم را ملاک محاسبه هزینه قرار میدهند. به عنوان مثال ۱۰ کیلو آهن فضای بیشتری از ۱۰کیلو مغز تخمه اشغال می کند.بنابر این یاتا قوانینی وضع کرده است که در بارنامه وضع حجمی محاسبه می شود.
طول*عرض*ارتفاع/(۶۰۰۰)=وزن معادل حجم