سه شنبه , ۵ اسفند ۱۳۹۹

آیا برای فریت بار الزاماً نیاز به حضور شخص مسافر می باشد؟

خیر.

برای ارسال بار به صورت فریت حضور مسافر و در صورت عدم حضور وی امکان حضور یکی از اقوام درجه ۱ مسافر به همراه مدارک شناسایی و تصویری از بلیط و پاسپورت شخص مسافر الزامی می باشد.