شنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۹

مراحل صدور بار

۳- بسته بندي بار

واحد بسته بندي وظيفه تهيه يك بسته بندي مناسب را براي ارسال بار به عهده دارد. پس از بسته بندي، بار توسط واحد پذيرش، پذيرفته مي شود و برگه اي در اين خصوص صادر مي شود كه در آن اطلاعاتي از قبيل وزن بار، مقصد، ابعاد بسته ها و… درج شده است . پس از صدور اين برگه، پته سبز گمركي هم توسط واحد گمرك صادر مي شود.

www.RAHSANKALA.CO