شنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۹
هواپیمای باری#6

صادرات خارجی بار

صدور بارنامه

فرستنده با در دست داشتن نسخه پذيرش و پته گمركي به واحد فروش بار و يا آژانس هاي باري مراجعه مي نمايد. واحد فروش بار با توجه به اطلاعات درج شده در نسخه پذيرش و پته گمركي طبق قوانين مربوطه بارنامه را صادر مي نمايد.

در اين مرحله فرستنده بايد بارنامه صادر شده را بررسي و پس از حصول اطمينان از صحت اطلاعات مندرج،آن را امضا كند. با امضا مذكور، بارنامه بيانگر قراردادي مابين فرستنده و شركت حمل كننده خواهد بود و مسووليت هايي براي فرستنده و تعهدهايي براي شركت حمل كننده دربر خواهد داشت. مفاد اين قرارداد به زبان انگليسي در پشت نسخه هاي مربوط به فرستنده،گيرنده و صادر كننده منظور شده كه ترجمه آن در دفاتر فروش بار “هما” در دسترس است.

پس از صدور بارنامه هزينه حمل طبق مقررات از فرستنده دريافت مي شود.